Typ 2-diabetes på riktigt!

jun 252013
 

Projekt 600

är ett intensivt kost- och motionsprogram för typ 2-diabetiker.

De viktigaste delarna är att:

Förändring sker i grupp.

VLCD. (Very Low Calorie Diet).

Matlagningsträffar med medelhavskost.

Gruppträning med coach. Träning förbättrar både blodtryck, fetter, sockerläge

Täta läkar- och sjuksköterskebesök med feedback.

Psykologträffar i grupp.

Personligt engagemang. Läkar- och sköterskebesök har inplanerats så att gruppen kommit vid samma tillfälle vilket befrämjat den goda kontakten med varandra och vården.

Vill du veta mer läs vidare!

 

Projekt 600

är ett intensivt kost- och motionsprogram för typ 2-diabetiker. Målet med projektet är att varje deltagare skall åstadkomma en varaktig viktnedgång och ett aktivare och längre liv. Det första Projektet startade i april 2012 och ledde till uttalade förbättringar av blodtryck, blodsocker och blodfetter och därigenom en klar minskning av framtida risk för hjärt-kärlsjuklighet och förtida död. Målsättningen har varit att det ska vara roligt att delta i projektet och att det allmänna välmåendet ska öka.

Det är det mest intensiva och genomgripande program som utformats för diabetiker hittills i Sverige och det har visat sig vara ett utomordentligt effektivt sätt att arbeta för förändring.

Bakgrund och behov

De flesta diabetiker får med tiden en långsamt försämrad sockerkontroll och det krävs mer medicinering över tid. Våra mediciner behandlar det höga blodtrycket, blodfettrubbningen och sockerstegringen, dvs konsekvenserna av ett stillasittande liv med alltför mycket kalorier. Inga av våra läkemedel slår mot grundorsaken.images

Inom diabetesvården idag rekommenderas från Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gruppundervisning men effekter på vikt, HbA1c, blodfetter, blodtryck är begränsade.

Livsstilsarbetet med våra diabetiker drabbades av ett bakslag 2013, när den så kallade Look AHEAD-sudien (över 5000 deltagare som följdes i ca 10 år) inte kunde påvisa minskad hjärt-kärlsjuklighet i den grupp som fick livsstilsintervention i jämförelse med kontrollgruppen. I slutet av studien var dock viktskillnaden mellan grupperna i genomsnitt endast ca 2,5 kg och kontrollgruppen hade mer aggressiv farmakologisk behandling. Troligen var livsstilsinterventionen inte tillräckligt kraftfull.

Vi har använt nedanstående strategier.

Förändring sker i grupp. Undervisning i grupper om 6-8 personer har ett starkt stöd i Nationella riktlinjer för diabetesvården.

VLCD. Från bland annat studier från universitetet i Newcastle har man sett att lågkalorikost ,VLCD (Very Low Calorie Diet),  kan ge normalisering av sockeromsättningen, åtminstone hos typ 2-diabetiker med kort sjukdomsduration. VLCD är också en beprövad metod på överviktsenheter i Sverige.

Vi har två tydliga mål med VLCD-perioden i Projekt 600.

Det ena var att åstadkomma en snabb initial viktnedgång.

Det andra var att de deltagare som stod på insulin skulle kunna bli insulinfria eller åtminstone få ordentligt reducerade insulindoser. Det är svårt att gå ned i vikt med fortsatt insulinbehandling och typ 2-diabetiker har i regel kvar en egenproduktion av insulin som i samband med viktnedgång kan väckas till liv och vara tillräcklig.

vag-hjalpViktnedgången bör bli kring ca 10 kg per person efter de fyra veckornas VLCD.  Flertalet insulinbehandlade bör kunna bli insulinfria redan från första dagens pulverdiet. OBS! VLCD kan vara förenat med risker om det ej sker under medicinsk övervakning. Blodsocker och blodtrycksbehandling behöver justeras noggrant. Det skall alltså göras under läkares övervakning!

Matlagningsträffar med medelhavskost. Det finns övertygande bevis, både från epidemiologiska studier och randomiserade prövningar, för att medelhavskost minskar hjärtkärlsjuklighet hos diabetiker. Tanken är att på ett lustfyllt sätt laga mat ihop och få till en rimligt stor och nyttig portion på tallriken utan att hamna i detaljer kring kaloriräkning i alla lägen. Denna del av kursen inspirerar till ett mer hälsosamt kosthåll.

Gruppträning med coach. Träning förbättrar både blodtryck, fetter, sockerläge och rekommenderas i alla diabetesriktlinjer världen över. Vi tror att det är lättare att komma över tröskeln till att börja träna regelbundet om träningen sker åtminstone delvis i grupp.

Innan träningsperioden tar coachen reda på varje individs träningsbakgrund, målbild, motivation samt individuella förutsättningar. Vid träningen ställs tre krav på deltagarna, att varje dag gå 10.000 steg samt delta på träningen i gymmet en gång i veckan och dessutom gå till gymmet själva varje vecka. Efter fyra veckors introduktion deltar coachen en gång i månaden.

Täta läkar- och sjuksköterskebesök med feedback: Man vet att täta kontroller med återkoppling på de egna resultaten ger bättre följsamhet till medicinsk behandling. Vår tro är att det även sporrar till fortsatt livsstilsarbete.

Psykologträffar i grupp: Det är vår erfarenhet att typ 2-diabetiker behöver psykologstöd för att bli medvetna om sina ätbeteenden och få verktyg till att bryta vanor även om tydliga bevis saknas för att behandling hos psykolog leder till livsstilsförändringar hos diabetiker.

forstatraningen

Personligt engagemang. Vid utvärderingen av det första projektet efter två års tid framkom att deltagarna ansåg att en avgörande framgångsfaktor var det personliga engagemanget från vårdcentralen. Att läkare och sköterska verkligen trott på att förändring är möjligt!  Läkar- och sköterskebesök har inplanerats så att gruppen kommit vid samma tillfälle vilket befrämjat den goda kontakten med varandra och vården.

Vill du veta mer kontakta oss! Vi kanske kan utbilda din vårdcentral så att man kör ett liknande hälsoprojekt i din närhet!

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)